100% Human Virgin Hair ✨

Kies je krul type

Kies jouw bijpassende stijl of stuur ons een berichtje, als je hulp wilt bij het vinden van de juiste textuur.

This section doesn’t currently include any content. Add content to this section using the sidebar.

Image caption appears here

Add your deal, information or promotional text

Algemene Voorwaarden

Algemeen/ Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van heycurls.com. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van heycurls.com.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door heycurls.com erkend.

1.4 Heycurls.com behoudt het recht om te alle tijden haar algemene voorwaarden aan te passen.


Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst tussen heycurls.com en een klant komt tot stand nadat uw bestelling is geplaatst en een orderbevestiging is ontvangen via het opgegeven e-mailadres.

2.2 Heycurls.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt heycurls.com dit mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.


Aanbiedingen

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

3.3 Heycurls.com is gerechtigd om aanbiedingen te wijzigen of annuleren zonder aankondiging vooraf.

3.4 Heycurls.com is niet gebonden aan haar aanbieding indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.


Prijzen

4.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

4.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

4.3 Heycurls.com is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden niet doorgevoerd, als u de bestelling al heeft voltooid.

4.4 Indien de klant zich niet in Nederland bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventuele belastingen en heffingen die het land hanteert.


Betaling

5.1 De klant kan het verschuldigde bedrag voldoen door middel van elektronische vooruitbetaling.

5.2 Bij het uitblijven van een tijdige betaling is heycurls.com gerechtigd om de order te annuleren en is er geen overeenkomst tot stand gekomen.


Levering

6.1 Op de website genoemde leveringstermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

6.2 Heycurls.com streeft ernaar om de indicatieve leveringstermijn zoals vermeld op de website te behalen.

6.3 Levering vindt alleen plaats nadat het te betalen bedrag is ontvangen door heycurls.com.


Herroepingsrecht

7.1 De klant heeft het recht (een deel van) de geleverde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst te retourneren mits:

Er eerst contact is opgenomen met heycurls.com. De producten beschadigd of incompleet zijn ontvangen of op een andere manier niet aan de kwaliteitseisen voldoen. De klant zelf verantwoordelijk is voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket- en deze kosten en dit risico hierbij door klant worden aanvaard totdat heycurls.com het pakket in ontvangst heeft genomen. Het geen hygiëneproduct betreft.

7.2 Met inachtneming van het geen is bepaald in artikel 7.1, draagt heycurls.com er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag aan de klant wordt terugbetaald.

7.3 Heycurls.com behoudt zich het recht voor om retourzendingen te weigeren indien het product niet in goede orde is ontvangen en is zij gerechtigd kosten in rekening te brengen.


Overmacht

8.1 Heycurls.com is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van heycurls.com alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

8.3 Heycurls.com behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is heycurls.com gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


Garantie

9.1 Op alle producten van heycurls.com geldt de garantieperiode zoals bepaald door de fabrikant van het product.

9.2 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens heycurls.com in gebreke is; B) de klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; C) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.


Aansprakelijkheid

10.1 Heycurls.com is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van producten.


Reclameren

11.1 De klant is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan heycurls.com) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van heycurls.com. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan heycurls.com per mail te worden gemeld. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

11.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor kosten voor het versturen en voor het risico van het pakket totdat heycurls.com het pakket in ontvangst heeft genomen.

11.3 Indien blijkt dat de producten na onderzoek door heycurls.com niet voldoen aan de overeenkomst dan heeft de klant recht op een vervangend artikel, mits nog leverbaar, of restitutie van de waarde van het product.

11.4 Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar heycurls.com bij is aangesloten. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).


Gegevensbeheer

12.1 Indien u een bestelling plaatst bij heycurls.com, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van heycurls.com. heycurls.com houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

12.2 Heycurls.com respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

12.3 Heycurls.com maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Zoeken